Svet-Stranek.cz
mf-design

Články, komentáře, tipy:Kreativita především

Články, komentáře, tipy

Novinky na trhu :
6.7. - Photoscape 3.6.5 - Update populárního prohlížeče a editoru obrázků (freeware)
30.5. - Blender 2.67b - Nová verze oblibeného programu pro 3D modelování (freeware)
13.4. - XnView 2.03 - Update výborného nástroje pro editaci obrázků (freeware)

3.8. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Jasné světlo a Lineární světlo


Původně jsem si myslel, že seriál o "Blending Modes" ukončím předchozí částí. Ale naskytla se
příležitost představit vám ještě některé zajímavé nápady při úpravě obrázků v režimech prolnutí pracující na principu kontrastu, proto jsem se rozhodl ještě pro jeden krátký článek.
Režimy prolnutí - Normální  1aŘekli jsme si, že režimy kontrastní vlastně kombinují dvě předchozí skupiny - to znamená, že světlá místa se stávají ještě světlejšími, stíny se naopak více ztmaví a barvy zvýrazní (saturují), což ve výsledku znamená, že se celkově zvyší kontrast obrázku.

Režim Jasné světlo (Vivid Light) kombinuje režimy Ztmavení barev (Color Burn) a Zesvětlení barev (Color Dodge). Pokud je míchaná (vrchní) barva světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí zmenšením kontrastu. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví zvětšením kontrastu. Režimy prolnutí - Jasné světlo 1b Barvy se zároveň saturují. Nemusím snad připomínat, že díky zmiňované kombinaci jsou účinky prolnutí poměrně výrazné. Pro základní práci s obrázky (jemné tonální doladění, expoziční úpravy) není režim Jasné světlo příliš vhodný, přesto může být využit při vytváření barevně dynamických efektů fotky, kreativní úpravy obrázku (viz. obr. 1b). Při aplikaci Vivid Light se často doporučuje poněkud snižit krytí (zde Opacity 60%), pokud chceme dosáhnout uspokojivého výsledku.

Režimy prolnutí - Normální 2a
Režim Lineární světlo (Linear Light) pracuje
na podobném principu. Ovšem díky tomu, že kom- binuje Lineární ztmavení (Linear Burn) a Lineární zesvětlení (Linear Dodge), účinek ztmavení či zesvětlení obrázku není dán kontrastem, nýbrž změnou jasu - v závislosti na míchaném (vrchním) obrázku. Velmi zajímavým kreativním nápadem je využití režimu Lineární světlo ve spojení s reliéfem a filtry. Tento režim díky schopnosti zesílit čistě tmavé a světlé odstíny barev umožňuje vytvořit ostřejší hrany textury, než je běžné při použití režimu Hard Light (viz níže). Vytvoříme si tedy kopii obrázku (viz obr. 2a) a nejprve ji upravíme pomocí Filtr/ Umělecký/Houba (Sponge). Režimy prolnutí - Lineární světlo - Reliéf 2b Parametry necháme nastavené jak jsou (2; 12 a 5). Poté použijeme Filtr/Stylizace/Reliéf (Emboss). Hodnoty parametrů Výšky a Množství zadáme v závislosti na rozlišení daného obrázku ( my jsme zadali Úhel 135°; Výšku 6 bodů a Množství 65 ). Nakonec jen změníme režim vrstvy na Linear Light a textura obrázku je hotova (viz obr. 2b).Dalším krásným využitím režimu prolnutí Lineární světlo je jeho kombinace s režimem Barva
(Color). Tento režim patří již do poslední skupiny "Blending Modes", které určitým způsobem ovlivňují barevnou informaci obrázku, buď ji přidávají nebo odstraňují. Režim Color je vhodný pří závěrečné úpravě tónů barev vzniklých např. použitím výše uvedené skupiny kontrastních režimů.
Vytvoříme si tedy tři vrstvy. Nejspodnější s původním (základním) obrázkem, prostřední s kopií
obrázku v režimu Lineární světlo (krytí snížíme na 50%) a nejsvrchnější s kopií původního obrázku v režimu Barva (Color).

a) Výsledná barva v režimu Color koresponduje se světlostí základního obrázku - viz obr. 3a (barevné tóny např. obličeje zůstávají identické se základním obrázkem).
b) Výsledná barva u tmavších odstínů obrázku (např. oblast vlasů) se naopak ztotožní se stíny a sytostí míchané - prostřední barvy (zmiňovaný režim Lineární světlo - viz obr.3b).

Výsledná podoba rozložení tónů barev (viz obr. 3c) se blíží původnímu obrázku. Posuďte sami,
která z úprav fotografie je nejvhodnější.

Obr. 3a: původní obrázek ; Obr. 3b: režim Lineární světlo ; Obr. 3c: režim Lineární světlo a Barva

Režimy prolnutí - Normální 3aRežimy prolnutí - Lineární světlo  3bRežimy prolnutí - Lineární světlo a Barva  3c

Pozn. : omlouvám se, kvalita fotografie není velká, jde spíše o názorný příklad. ( Zdroj: www.denni.com)


6.7. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Překrýt a Tvrdé světlo


Dostáváme se pomalu do finále našeho povídání o zajímavých úpravách obrázků v režimech
prolnutí. Rád bych zde poznamenal, že ve Photoshopu ale i u jiných grafických programů patří tyto režimy vůbec k nejdůležitějším editačním nástrojům. Tvoří součást přednastavěných funkcí například při práci s vrstvami, pro různé druhy úprav, výplní, retušování, při práci se štětci, filtry atd. Můžeme je využít nejen při prolínání vrstev, ale také masek či kanálů. Pro svou obrovskou škálu použití a vizuálně zajímavé interaktivní efekty jsou považovány za jeden z nejdůmyslnějších softwarových počinů v oblasti počítačové grafiky.

Režimy prolnutí - Normální režim 1a
Režimy Překrýt (Overlay) a Tvrdé světlo (Hard
Light) patří do třetí velké skupiny režimů . Tyto režimy prolnutí vlastně kombinují předchozí dva základní typy (ztmavení a zesvětlení podkladového obrázku), proto jsou také někdy nazývány režimy kontrastní.
Režim Překrýt (Overlay) kombinuje funkce Ná-
sobení a Závoj, kterými mění barevnou informaci v závislosti na podkladovém obrázku. Základní barva se nenahrazuje, ale smíchá se s barvou míchanou (vrchní), tak aby odpovídala světlosti nebo tmavosti barvy původní.Režimy prolnutí - Překrýt 1b Barvy se tak stávají výraznější (saturovanější) , zároveň se prohloubí kontrast světel a stínů podkladového obrázku.
Režim Overlay je vhodný při celkové či lokální
expoziční úpravě fotografie. Především, pokud chceme zvýšit nasycení barev či zvýšit kontrast světlých a tmavých míst (obr. 1a) . Můžeme jej využít i jako filtru obrázku (odstíny šedi) pro nové tonální rozložení barev ( viz třeba úprava fotografie při popisu režimu Color Dodge). Pokud se nám zdá, že je výsledný obrázek po aplikaci režimu Překrýt příliš barevně ( či kontrastně) předimenzovaný, můžeme snížit krytí vrstvy , případně desaturovat obrázek ( Obrázek/ Přizpůsobení/ Odstín a sytost ), nebo zkusit jednoduchou korekční úpravu pomocí masky a nástroje měkký Štětec . U výsledného obrázku (obr 1b.) jsem takto snížil (neutralizoval) účinek prolnutí v oblasti vlasů a očních víček.

Režimy prolnutí - Překrýt 2
Velmi rozžířené užití režimu Overlay je i v případech,
když chceme aplikovat nějaký vzorek či texturu na původní obrázek (obr. 2a). Zkusíme si vytvořit jednoduchou kresbu ve Vrstvě tvaru (Shape Layer) a pak ji upravit aktivací funkce Vržený stín a Barevně překrýt . Nakonec si vybereme ještě funkci Překrýt vzorkem (Pattern Overlay) a u předchozí funkce Barevně překrýt nahradíme Normální režim za režim Překrýt (Overlay). Viz obr. 2b.


Režimy prolnutí - Tvrdé světlo 3
Režim Tvrdé světlo (Hard Light) patří mezí mé
nejoblíbenější. Funguje vlastně podobně jako režim Overlay , jen dokáže mnohem dynamičtěji pracovat se světly a stíny původního obrázku. Pokud je míchaná barva (světelný zdroj) světlejší než 50 % šedá, obraz se zesvětlí, jako v režimu Závoj. Pokud je míchaná barva tmavší než 50 % šedá, obraz se ztmaví, jako v režimu Násobit. Efekt je podobný osvětlení obrazu ostrým bodovým světlem.Režimy prolnutí - Tvrdé světlo 4
Režim Tvrdé světlo je úžasným pomocníkem,
chceme-li vytvořit reliéf (Emboss) u původního obrázku (obr. 3a). Vybereme si nástroj Filtr/ Stylizace/ Reliéf ( můžeme zkusit výšku 6-8 bodů, další parametry necháme beze změny). Výsledný efekt v neutrálním odstínu šedi nám při aplikaci režimu Hard Light neovlivní (negativně) tonální rozlo- žení barev (viz obr. 3c). Pokud se nám zdá obrázek (obr. 4a) málo výrazný, nebo bychom chtěli pozměnit rozložení světlých a tmavých míst, můžeme si zkusit vytvořit ještě jednu - korekční vrstvu s barevným přechodem (viz obr. 4b) nebo využít Štětec (viz výše) a pomocí režimu Tvrdé světlo mírně tonálně upravit původní obrázek s reliéfem. Výsledný obrázek dostane zajímavý barevně dynamický nádech (obr. 4c).


15.6. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Závoj a Zesvětlení barev


Režimy prolnutí - Závoj 1
Režim Závoj (Screen) patří mezi nejpoužívanější
režimy prolnutí. Funguje vlastně protikladně k režimu Násobení (Multiply). Režim Závoj porovnává barvu u podkladového a míchaného obrázku a vynásobí její inverzní hodnotu. Výsledkem je vždy světlejší barva. Černá barva se při prolnutí ztratí (viz obrázek 1c). V případě míchané bílé barvy zůstavá výsledná barva vždy bílá (R=255, G=255, B=255), jako je tomu u prolnutí okvětních lístků ( obrázek byl vytvořen v Illustratoru). Efekt je podobný, jako když byste pro- mítali více diapozitivů přes sebe.
Režimy prolnutí - Závoj 2
Nejobvyklejším využitím režimu Závoj jsou případy,
když chceme aplikovat světlý obrázek s tmavým pozadím na obrázek podkladový. Výsledný efekt je založen na výše uvedených vlastnostech prolnutí v režimu Screen (viz obrázek 2c). Pokud bychom chtěli přetáhnout obrázek s pozadím, které by nebylo úplně tmavé, nezbude nám, než využít nástroje Úrovně (Levels). Zvolíme záložku Obrázek (Image)/ Přizpůsobení (Adjust)/ Úrovně a v dialogovém menu Úrovně posuneme levý horní jezdec (vstupní hodnoty) směrem DOPRAVA, až se nám podaří tmavší pozadí obrázku odstranit.
Režimy prolnutí - Zesvětlení barev 3
Režim Zesvětlení barev (Color Dodge)
porovnává informace o jednotlivých barvách obrázků a snížením kontrastu mezi nimi základní barvu zesvětlí tak, aby odpovídala smíchané barvě. Obvykle jsou tedy výsledné barvy jasnější a výraznější (saturovanější). Mícháním s černou barvou nevzniká žádná změna. Tento režim má opačný průběh než režim Ztmavení barev (Color Burn). Je vítaným pomocníkem například v situaci, když potřebujeme barvy podkladového obrázku poněkud zesvětlit a zvýraznit. V kombinaci s použitím šedého odstínu v režimu Zesvětlení barev, který vytvoříme buď Štětcem (Brush) pro přesnější aplikaci nebo nástrojem Přechod (Gradient) - viz obr. 3b., docílíme požadovaného kreativního efektu, zároveň se nám i nepatrně posunuly tóny barev (viz obr. 3c)8.6. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Zesvětlení


Režimy prolnutí - Zesvětlení 1
Tento režim porovnává informace o barvě mezi
míchanou a základní (podkladovou) kresbou a vždy vybere světlejší barvu. Jinými slovy tmavší barva než je u míchaného obrázku se nahradí, světlejší barva se nezmění. Všimněte si, že pokud bychom pouze zduplikovali vrstvu s obrázkem a normální režim nahradili režimem Zesvětlení (Lighten), obrázek se nám vůbec nezmění. (Tento režim má opačný průběh než nástroj Ztmavení - Darken, který patří též k základním režimům prolnutí). Samozřejmě opět připomínám, že se při prolínání mixují barevné komponenty (kanály RGB), nikoli obrázky samotné, což někdy vede k nečekaným výsledkům. Prvním praktickým využitím režimu Lighten (Zesvětlení), který si ukážeme, je možnost vytvořit 3D realistický efekt zářícího světla v nějaké skleněné nádobě, baňce a pod. Dají se k tomu využít i jiné režimy, ale právě v našem případě je režim Zesvětlení nejvhodnější (viz obr. 1c) , protože světlo i samotný předmět uvnitř působí měkčeji a vytváří překvapivé umělecké řešení.


Režimy prolnutí - Zesvětlení 2
Základní vlastnost režimu Zesvětlení - tedy nahrazení
tmavších barev míchaného obrázku světlejšími, lze dobře využít i ve spojení s filtrem Stylizace/Zářící obrysy (Glowing Edges). Tento filtr nám ztmaví obrázek a zároveň kolem něj vytvoří světlé hrany (obrysy) viz. obr. 2b. Pokud u takto upraveného obrázku změníme režim na Zesvětlit, zůstane nám původní podkladová malba, ale doplněná o krásně zvýrazněné obrysy (obr. 2c) !
Režimy prolnutí - Zesvětlení 3
Elegantní řešení nabízí režim Lighten, když chceme
tmavé tóny barev u podkladového obrázku poněkud zesvětlit ( obr 3a). Nejprve jsme použili filtr Vykreslení světelných efektů - Lighting Effects (základní nastavení jsme změnili na Crossing spotlight ). Poté, abychom odstranili stíny kolem bodového světla, jsme pouze změnili režim obrázku na Lighten (viz obr. 3c). Pokud se vám budou zdát výsledné tóny na fotografii příliš světlé, stačí snížit krytí obrázku.

Režimy prolnutí - Zesvětlení 4 (zdroj: www.wallsave.com)
Zajímavým nápadem, jak kreativně využít režim
Lighten , je spojení nástroje prolnutí s filtrem Gaussovské rozostření (Gaussian Blur), v případě když chceme poněkud změkčit obrysy fotografie. Docílíme tzv. soft-focus efektu v části fotografie. Spodní polovinu obrázku jsme mírně rozostřili (využití rychlé masky a přechodu k vytvoření výběru je k dispozici v mých tutoriálech). U takto upraveného obrázku jsme pak pouze změnili režim na Zesvětlení , které redukovalo detaily obrysů ve tmavších částech fotky (obr. 4).


Režimy prolnutí _ Původní obrázek 5a
Přiznávám, asi nejzajímavější využití režimu
Zesvětlení se nabízí, potřebujeme-li rychle a jednoduše zaostřit mírně rozostřený obrázek . Problematika doostřování fotografií by vystačila na celý jeden článek, proto zde jen uvedu, že nejlepším nástrojem ve Photoshopu pro rychlé zaostření fotek je filtr Unsharp Mask (Neostrá maska). Zvyšuje kontrast přechodů (hran) v obrázku a tím zdánlivě zvyšuje jeho ostrost. Nebudu se zde pouštět do problematiky šířky či stupně zaostření (Radius, Amount), či přechodových úrovní (Threshold) , což jsou parametry Režimy prolnutí - Zesvětlení a Ztmavení _ Zaostřený obrázek 5b tohoto nástroje.
Stačí, když vám pouze řeknu, že jednoduchého
vyvážení kontrastu hran obrázku lze poměrně úspěš- ně docílit filtrem Unsharp Mask (nechte základní nastavení) a režimy Zesvětlení v jedné vrstvě a Ztmavení ve vrstvě následující s kopiemi zaostře- ného obrázku, které budou působit na obrázek podkladový (obr.5a). Snižováním či zvyšováním jejich krytí pak můžeme dosáhnout uspokojivého výsledku zaostření (viz obr. 5b).25.5. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Ztmavení barev


Režimy prolnutí - Ztmavení barev 1.
Režim Ztmavení barev (Color Burn) není
úplně jednoduché popsat, natož pak lehké mu poro- zumět. Představte si krásně zbarvené podzimní listí , do kterého se opře svými večerními paprsky slunce. Tmavé stíny se zvýrazní a prodlouží, ale koruny stromů se naopak rozzáří - jako by před vámi náhle vzplály. Tak nějak si lze s trochou fantazie představit tento úžasný editační nástroj...
Jak tedy funguje ? Režim Color Burn porovnává
informace o jednotlivých barvách obrázků a zvýše- ním kontrastu mezi nimi základní barvu ztmaví tak, aby odpovídala smíchané barvě. K tomu je potřeba dodat, že průběh "ztmavování" není lineární (spíše má podobu exponenciální funkce). U světlejších tónů dochází jen k nepatrným posunům, čím je barva tmavší, tím je výsledná změna intenzívnější . (Viz srovnejte obě prolnutí u obr. č. 1) Aby byl výklad ještě komplikovanější, musíme si uvědomit, že se vlastně nejedná o dva obrázky, ale jejich barevné kanály (R-červený, G- zelený, B-modrý), které se vzájemně míchají . Čím je hodnota základní barvy (RGB) větší, tím dominantnější roli hraje při celkovém prolnutí obrázků.Všimněte si, že u kruhu vpravo nahoře ( základní obrázek v normálním režimu) je červený kanál maximální (R=255) . Hodnota červené barvy se při prolnutí vůbec nezmění! Z toho vyplývá důležitý fakt, že bílá barva ( R=255, G=255, B=255 ) musí zcela logicky zůstat režimem Color Burn nedotčena (naroz- díl třeba od režimu Násobení)!

Režimy prolnutí - Ztmavení barev 2.
Výše zmíněné skutečnosti lze elegantně využít například
při aplikaci stínu objektu na reliéf pozadí (viz obr. 2). V menu Styl vrstev (Layer Style)/ Vržený stín (Drop Shadow) nahradíme režim Násobení režimem Ztmavení barev . ( Můžeme i zvýšit vzdálenost a velikost stínu, krytí naopak snížit - zhruba o polovinu). Rozdíl obou režimů je patrný na obrázcích 2a, 2b. Color Burn nám umožní efekt reliéfu zajímavým způsobem zvýraznit.
Režimy prolnutí - Ztmavení barev 3.
Režim Color Burn je vítaným pomocníkem i v
případě, když chceme kolorovat černobílý obrázek. Nevýrazné kontury kresby draka (jemné odstíny šedi) jsou pro tento režim naopak výhodou (obr. 3a), nejen kvůli zmiňované citlivosti Color Burn na nepa- trné rozdíly v tmavších tónech barvy, ale i proto, že šedá barva má RGB hodnoty přibližně stejnoměrně rozložené, takže při aplikaci např. zelené kresby v režimu Color Burn (obr. 3c), dochází k poměrně velké přesnosti kolorizace šedých odstínů (obr. 3e). Je potřeba si jen dávat pozor, aby byl v záložce Obrázek přepnut režim Černobílý do RGB barev . Zásadní rozdíl oproti běžně používanému kolorizač- nímu nástroji Odstín a Sytost - obr. 3b (Hue and Saturation), případně ve srovnání s režimem Násobení (obr. 3d), je zřetelně vidět již z náhledu obrázku!


Režimy prolnutí - Ztmavení barev 4.
Obdobně zajímavé řešení nabízí režim Color Burn
při pokusu zvýraznit mdlou barvu oblohy (obr. 4a). Bílá oblaka se u podkladového obrázku nezmění, avšak bledě modré nebe se díky použití šedého odstínu v režimu Color Burn (obr. 4b) barevně zvý- razní - viz výsledný obrázek 4c. (Můžeme zkusit i svět- lejší odstín šedi pro saturaci lesa a pole).

V režimu Ztmavení barev lze s barvami kouzlit velmi snadno a dle libosti. U posledního ná-
vrhu (obr. 5b) jsem prostě jen zduplikoval vrstvu s obrázkem (obr. 5a) a změnil její režim na Color Burn. Západ slunce nad hladinou rybníka dostane naprosto jiný - barevně dynamický nádech. (Krytí jsem poněkud snížil).

Obr. 5a, 5b - Původní obrázek v běžném režimu ; Obrázek v režimu Ztmavení barev (Krytí 65%)

Režimy prolnutí - Ztmavení barev 5.Režimy prolnutí - Ztmavení barev 6.


8.5. 2013

Režimy prolnutí ve Photoshopu - Násobení

Režimy prolnutí (Blending Modes), jež jsou součástí grafického editoru Photoshop (nacházejí se
na pravé liště nad vrstvami) , určují, jak vrchní malba (či úprava malby) ovlivní základní obrázek. Většinou se jedná o ztmavení, zesvětlení či zvýraznění podkladového obrázku.

Režim Násobení - 1.část
Dnes se zmíním o prvním z nich - Násobení
(Multiply). Já sám jej používám velmi často, při práci s obrázky plní spoustu neocenitelných služeb. Režim Násobení pracuje na principu vynásobení základní barvy barvou namíchanou - tedy vrchní. Výsledkem je vždy ztmavení obrázku (viz obr. 1a , 1b). Tento režim vlastně funguje i jako inkoustový tisk, protože všechno mimo bílou barvu zůstane při prolnutí viditelné. Této vlastnosti se dá výborně využít při aplikaci tmavého obrázku s bílým pozadím na podkladový obrázek (viz obr. 1c , 1d ).

Režim Násobení - 2.část
Poměrně často tento režim volím, když chci vytvořit
kreativní pozadí k nějakému (psanému) dokumentu (viz obr. 2b). Oba obrázky mají bílé pozadí, takže prol- nutí nepůsobí rušivě. Vrchní obrázek v režimu Násobení (obr. 2a) nepřekryje původní dokument, naopak v tmavších partiích jej zvýrazní. Zároveň stín a odraz předmětů vrchní malby působí (na bílém pozadí) velmi kreativně. Krytí obrázku jsem poněkud snížil.


Režim Násobení a nástroj Úrovně - 3.část (zdroj: www.fashion-model.com
Režim Násobení někdy použiji, když se snažím
transplantovat jeden obrázek na jiný (například u tetování - viz obr. 3. ). Vytvořím si výběr původního obrázku a přenesu jej na cílovou fotografii. Režim přeměním na Násobení (obr. 3b). Pak pomocí Ctrl-L vyvolám nástroj Úrovně (Levels) a snížím vstupní hodnotu (pravý jezdec posunu doleva). Kresba se zesvětlí. Zbytek nežádoucí malby (okolo křídel sovy) pak vyberu nástrojem Kouzelná hůlka (případně perem) a vymažu. Vrstvu v režimu Násobit zduplikuji, takže výsledný transplantovaný obrázek je výrazněj- ší.
Režim Násobení a Filtry - 4.část
Zajímavým způsobem se dá zkombinovat režim
Násobení s filtry. Obrázek draka ( obr.4a) je poně- kud mdlý, chtěl bych zvýraznit jeho kontury (obrysy). Použiji proto nástroj Filtr/ Stylizace/ Nalézt hrany (Find Edges). Tento filtr v podstatě hledá rozdíly v jasové úrovni malby a ty zvýrazní jako hrany. (Chtěl bych jen upozornit, že u barevných obrázků filtr tónuje každý RGB kanál zvlášť - toho se dá dobře využít při doostřování fotek v kombinaci s mixérem kanálů a maskou hran). Náš obrázek má ale nyní příliš moc detailů, je moc kontrastní (obr. 4b). Vyberu si proto v záložce Úpravy (Edit) příkaz Zeslabení jemných hran (Fade Fine Edges)/ Násobení. V posledním kroku pak u takto upraveného obrázku (obr. 4c) snížím krytí - třeba na 60% a změním režim
na Násobení. Výsledný obrázek je hotov (obr. 4d).


19.3. 2013

Úžasné modelovací programy - Cinema 4D

Zatím vám mohu poskytnout spíše jen obecné, vstupní informace o tomto velmi oblíbeném
designerském programu. Případné další postřehy, nápady či konkrétní popis nástrojů si nechám na později ( až se budu v Cinema 4D trochu lépe orientovat ).

O programu:

Cinema 4D - obr.1
Cinema 4D R14 patří k nejznámějším 3D grafickým
programům pro profesionální modelování a vizualiza- ci scén. Je často využíván i pro tvorbu filmů a anima- cí. Program nabízí přívětivé uživatelské prostředí (viz obr. 1) a poměrně jednoduché ovládání nástrojů.
K dispozici máte velké množství výborných modelo-
vacích funkcí. Kromě klasických nástrojů pro modelo- vání přesných tvarů - NURBS geometrie (o ní více v některém z příštích článků), zde naleznete i úžasné animační nástroje, bohatý výběr výplňových materiálů a textur či podporu doplňkových efektů ( exploze, kouř atd.).
Cinema 4D je ale zajímavá především svými fantas-
tickými možnostmi v oblasti renderování (jádro V-Ray), kde k vizualizaci objektů a scén využívá algo- ritmu částicového systému (u spojitých těles - válce , kužele ve formě tzv. metaballs) i se všemi podpůrnými prvky (vícevrstvé renderování, globální osvětlení atd.)


Další přednosti a zajímavé odkazy:

Cinema 4D (přehled tutoriálů) - obr.2
Někteří z vás určitě uvítají, že Cinema 4D podporuje ex-
port do programu Adobe Director pro tvorbu 3D interaktivních animací pro web, zároveň i spolupráci s CAD (2D, 3D výkre- sy) . Součástí programu Cinema 4D jsou i rozsáhlé knihovny modelů, pozadí či dokonce hotových scén. (Stačí kliknout na záložku Okno/Prohlížeč ( Browser ) a v zobrazovacím menu si vybrat ikonku Přednastavěné .)
Výhodou programu je přítomnost velkého množství výuko-
vých materiálů ZDE a tutoriálů (viz obr. 2) : ZDE a ZDE (you- tube videa i v češtině , články, recenze) a aktivní uživatelská komunita (diskusní servery): ZDE nebo ZDE .
Samozřejmostí je možnost lokalizace českého prostředí.Shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence Demo ( před stažením je třeba vyplnit registrační formulář)
Potřeba instalace Ano
Cena Plné vybavení cca 22.000,- (s DPH) , další licence cca 18.000,- (s DPH)
Velikost souboru 1,9 GB (verze R14) , 180 MB (verze R10 a nížší)
Operační systém Vista-32, Vista-64, Win 2000, Win 2003, Win XP
Domovská stránka http://www.cinema4d.cz
Stáhnout software Cinema 4D R14 , nebo

Cinema 4D R10.1


26.2. 2013

Úprava snímku v Camera RAW

V dnešním článku se krátce zmíním o způsobu, jak pomocí modulu Camera RAW ve Photo-
shopu opravit přeexponovanou fotografii. Samozřejmě nemůžeme čekat zázraky, ale surová data ve formátu RAW (viz článek níže) nám dovolují některé nedostatky odstranit.

Výchozí snímek:

Výchozí obrázek v Camera RAW (zdroj  www.australianphotography.com)
Máme k dispozici poněkud přeexponovaný snímek,
který vznikl nesprávným nastavením expozičních hodnot (jasně viditelná bílá místa bez kresby). Histogram snímku je posunutý příliš vpravo, fotografie má proto málo tmavých tónů (obr. 1)

Vstupní údaje k fotoaparátu:
Výrobce NIKON D700 ,
clona f/8 ,
čas expozice 1/125,
citlivost ISO 200 .Expoziční kompenzace a úprava jasu:

Expoziční kompenzace a úprava jasu v Camera RAW
Nespornou výhodou RAW formátu je možnost
dodatečné kompenzace (opravy) expozice (tj. ruč- ního rozvážení celkového jasu obrazu oproti hodnotě změřené a nastavené fotoaparátem – tedy až PO vyvolání snímku). Změnu obrazu lze provádět zhruba v rozsahu -1.50 EV až 1.50 EV, přičemž změna o +1.00 je stejná, jako otevření clony o 1 clonové číslo, nebo zkrácení expozičního času o polovinu.
Existuje ale rozdíl mezi expoziční kompenzací a
úpravou jasu. Podívejme se na výřez obrázku 2. Změna expozice (obr. 2a) se projeví jen posunem histogramu bez velké změny jeho tvaru, kresba se nám tedy zachovala ve svém původním rozložení. Naopak u úpravy jasu dochází ke komprimaci světlých (či tmavých) tónů, což má za následek změnu tvaru histogramu (obr.2b). Všimněte si, že na obrázku zůstává výrazný tón bílé barvy (šipka č.1), protože se histogram téměř vůbec neposunul. Zároveň barevné tóny cesty a oblohy (viz šipky č.2) se poněkud zkreslily – změnila se totiž tónová stupnice kresby. Což dokládá i srovnání s obrázkem níže (obr. 2c). Ten je již upraven pomocí AUTO korekce tónů a dodatečným vyladěním v Camera RAW a měl by se svými hodnotami blížit neutrálnímu nastavení expozice a jasu.


Další ovládací prvky a postup práce v Camera RAW:

Další ovládací prvky v Camera RAW
Camera RAW na rozdíl od jednodušších konvertorů
umožňuje ovládat i některé další prvky (viz obr. 3) : především je to černý bod (Blacks), dále pak obnova bílých (Recovery) a černých (Fill Light) míst a kontrast. Popis nástrojů nabízím v tabulce níže.
Při nastavování barev a tónů můžeme postupovat dvěma způsoby:
První možností je, že si nejprve zvolíme počáteční
přiblížení k nejlepšímu nastavení tónů pomocí tlačítka Automaticky a až poté si celý obrázek doladíme jednotlivými ovládacími prvky. Tento postup jsem provedl u obrázku výše.
Druhou možností je, že si sestavíme celkovou tó-
novou stupnici sami – postupně po jednotlivých krocích:

Krok:Nástroje : Popis jednotlivých ovládacích prvků (Camera RAW) :
1.Expozice(1) (Exposure) Změnou expozice docílíme roztažení histogramu po celém rámečku, sníží se přepaly (podpaly) snímku.
2.Černé (Blacks)Oříznutím histogramu vlevo (obr. 3b) můžeme určit hodnoty obrazu, které budou převedeny na černou. Neovlivníme střední a bílé tóny, proto zvýšíme i subjektivní kontrast snímku.
3.Obnovení (Recovery) Obnovíme kresbu v bílých (u JPEG formátu často přepálených) místech obrázku. Přetažením jezdce vpravo zvýšíme oříznutí ve světlých tónech (např. u oblohy, odlesku na kovovém povrchu atd. ) obr. 3c.
4.Vyplnit světla (Fill Light) Obnovíme ztracené detaily v tmavých častech obrázku. Jinak řečeno upravíme omezenou kresbu v černé barvě (obr. 3d).
5. Jas (Brightness) Dokončíme základní úpravu obrázku nastavením subjektivnho jasu snímku .
6. Zopakování kroků Poměrně velká změna jasu se může promítnouti do zpětných přepalů (či podpalů) snímku, nám proto nezbývá než celý postup zopakovat.


Výsledné(2) nastavení barevných tónů snímku (viz obr. 4) :

Výsledný obrázek upravený v Camera RAW Pozn. 1: Nejlépe je opravdu začít expoziční kompen- zací, protože jsem ale chtěl ukázat účinky i dalších zajímavých nástrojů Camera RAW, provedl jsem kompenzaci až později.

Pozn 2: Před krokem 5 jsem použil i nastavení ovládacího prvku Kontrast. Tento nástroj je sám o sobě nesmírně zajímavý, ale zejména vynikne ve spojení s Převodní křivkou dynamického rozsahu a kontrastu tónů. Proto jsem si nechal jeho popis až na některý z příštích článků, kdy se pokusíme pracovat s přesnějším doladěním tónů a barev.
16.2. 2013

Populární 3D nástroj pCon.planner

Dnes vám chci představit velmi oblíbený 3D návrhový program pCon.planner 6.5 . Slouží
k modelování 3D scén interiérů, bytové architektury a staveb. Jeho předností je kromě volné šiřitelnosti, jednoduchého ovládání a přítomnosti češtiny i rozsáhlá online knihovna zařizovacích prvků (nábytek, dveře, okna a pod.) od světových výrobců.

Úvod - instalace a prostředí:

Instalace probíhá běžným způsobem, můžete si hned zvolit instalaci češtiny, v dialogovém menu
nechte zaškrtnuté všechny soubory, které budou programu přiřazeny. Jako základní formát k záznamu projektu a prvků se používá formát .DWG. Můžete ale importovat i formáty .3DS, .SKP a .DXF

Pracovní plocha je v pCon.planneru přehledná s intuitivním ovládáním nástrojů (obr 1a). Můžete
pracovat až ve čtyřech oknech a nastavit si klasické 3D pohledy (perspektiva, boční a izometrické) ale i jeden z několika dynamických zobrazovacích režimů. Klepnutím na pravý horní roh si zobrazíte okno v celé pracovní ploše (viz šipka). Také ovládání posunu, otáčení a změny velikosti obsahu oken je řešeno velice jednoduše pomocí myši.

Prohlížení scény:

Pracovní plocha
Na horní liště máte všechny potřebné záložky
(popis některých nástrojů viz níže). Hned v úvodu jsem si stáhl jeden z demo souborů s návrhem interiéru (soubor .dwg), abych si vyzkoušel práci v prográmku – především pohyb v 3D scéně a některé hlavní funkce. Importovat si můžete i návrhy vytvořené v programu Google SketchUp , které byly umístěny v online knihovně Google 3D Warehouse . Zobrazený návrh jsem si otevřel v Projekci/ Perspektivní pohled a Zobrazení/ Stínová prezentace (viz obr. 1b). Pomocí myši lze scénu natáčet (kolečkem myši a posunem myší do stran), přibližovat (tahem myší nahoru nebo kolečkem), dokonce si můžete pokynem Kamera z pohledu (obr.1c) zvolit až tři referenční body, které vám budou sloužit jako nastavení pohledů při příštím otevření scény.

Pracovní postupy:

Nyní si zkusíme některé jednoduché pracovní postupy při návrhu interiérové scény.

Kreslení stěny a podlahy:

Kreslení stěn
Zvolíme Soubor/Nový/Vložit a pohled z Pů-
dorysu. Vybereme si ikonku Stěna na horní liště, rozbalíme ji a zvolíme obrázek stěny (obr.2a) Zadáme parametry tloušťky a výšky a pomocí myši (levé tlačítko) kreslíme přímé úseky zdi (nejlépe ze souřadnice 0,0). Čáry se automaticky přichytávají ke koncovým bodům. Jestliže je nakreslená stěna uzavřená, doplníme k ní podlahu – v ikonce Stěna vybereme poslední obrázek (viz šipka). Samozřejmě výsledný návrh (obr. 2b) můžeme kdykoliv upravit v záložce Editovat (posunováním či přesunováním editačních bodů stěn) viz obr. 2c.
Prvky stěn:
Prvky stěn
Do jednoduchého návrhu si vložíme některé
přednastavěné prvky. Vkládání objektů se aktivuje buď otevřením příkazu Domů/Položky místnosti nebo záložkou Vložit/ Zobrazení přehledu . Každý objekt má své editační prvky, kde je potřebné zadat (doplnit) hodnoty - u dveří například orientaci a otvírání, výšku prahu, rozměry dveří, pozici. Stačí na příslušné místo kliknout a doplnit hodnoty k nabízeným prvkům (obr.3b). Rozměry prvků stěn si můžeme jednoduše upravovat pomocí myši - hodnoty parametrů se automaticky změní. Doporučuji zůstat v pohledu Zhora (Půdorys), případně si zvolit pohled Perspektiva.
Vyplňování prvků a renderování:

Renderování
Z hlediska estetických potřeb je určitě zajímavá
volba materiálů a barvy (obr.4 a). Program pCon. planner nabízí ve své knihovně velký rozsah druhů materiálu (textury) i širokou paletu barev, kterými můžeme pokrýt navržené objekty. Zvolíme si nástroj Editace/Materiály ( Natřít barvou ), vybereme vhodný materiál, texturu či barvu a kapátkem klikneme na příslušnou část plochy dveří (obr. 4b).

Pro závěrečné renderování si nejprve na přední liš-
tě klikneme na záložku Pohled a zvolíme Zobrazit/ Realistická prezentace, potom se v sloupečku Projekce posuneme dolů a aktivujeme symbol Pohled zezadu (viz obr. 4c). Před renderováním si můžeme ještě navržené dveře pootevřít (viz funkce šipky v pohledu z Půdorysu). V posledním kroku si vybereme nástroj Prezentace/ Media Maker a spustíme renderování (obr. 4d).

Vkládání objektů - katalogy
Vkládání objektů:

Při vkládání objektů (komponenty ložnic, kuchyní,
koupelen, kancelářských místností atd.) je postup obdobný jako u prvků stěn (tedy prostřednictvím ikonky Vložit). Do navrženého modelu scény si můžeme vybrat zařízení z on-line katalogů pomocí záložky Vložit/pCon.catalog (viz obr. 5a) nebo přímo z disku (záložka Vložit/ Objekt). Jednoduchý návrh rozmístění objektů v místnosti z Perspektivy (viz obr. 5b).
Na závěr jsem si nechal ukázku profesionálního návrhu interiérové scény v programu pCon.
planner 6.5 :

Profesionální návrh (zdroj  www.easterngraphics.com)Shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence freeware verze
Potřeba instalace ano
Cena -
Velikost souboru 50,95 MB
Operační systém Vista-32, Vista-64, Win 7-32, Win 7-64, Win XP
Domovská stránka http://www.pcon-planner.com
Stáhnout software http://www.slunecnice.cz/sw/pcon-planner/stahnout/


4.2. 2013

Redukce šumu v Camera RAW

Co je to RAW ?

RAW je obrazový formát obsahující jen hrubá digitální data. Fotografie v tomto formátu nemůžete
z paměťové karty přímo použít, nemůžete si je ani prohlédnout v běžném prohlížeči obrázků (Windows). Existují ale speciální programy (konvertory), kde lze RAW snímky vyvolat (dopočítat hodnoty) a dále s nimi pracovat.

Výhody RAW formátu

a) Obrovskou výhodou oproti snímku vyvolaném přímo z fotoaparátu (např. JPEG) je, že si v
RAW formátu můžete některé parametry doladit zpětně - až po pořízení snímku (vyvážení bílé, kontrast, sytost barev, doostření atd). Nemusíte trnout, jestli jste si ve fotoaparátu nastavili správ- né hodnoty. (Což bohužel zjistíte až dodatečně). Například špatně vyvážená bílá barva vám způsobí barevný posun snímku. Někdy ani ideální nastavení parametrů fotoaparátu není možné provést (třeba při nedostatku světla).
b) Zároveň tím, že se některé údaje dopočítávají až v PC, docílíte ve formátu RAW lepších vlast-
ností obrázku (při 12 bitové hloubce, kterou vám kvalitní konvertory umožňují, zachováte přesnější barvy).
c) Velkou výhodou je i to, že formát RAW ukládá data ještě před jejich převodem do barevné po-
doby, a tedy jeho velikost je oproti souboru JPEG třetinová (barevný obraz má tři kanály – RGB, proto je potřeba třikrát více paměti), navíc se RAW formát komprimuje (ZIP soubor) a tím se velikost ještě sníží.

Jediným problémem zůstává, že formát RAW stále ještě není standardizován, což dokládají i
nejrůznější koncovky souborů, kterými jednotliví výrobci zakončují soubory obsahující RAW data :

souborvýrobcesouborvýrobce
.rafFuji.dngAdobe \standard\
.crw .cr2Canon.ptx .pef Pentax
.tif .kdc .dcr Kodak .arw .srf .sr2Sony
.mrw Minolta.x3f Sigma
.nef Nikon.erfEpson
.orf Olympus.mef .mos Mamiya
.raw Panasonic

Výčet všech fotoaparátů ukládající do formátu RAW (DNG) a podporované zásuvným modulem Camera RAW 7 ZDE

Camera RAW a postup při redukci šumu

Původní snímek (www.moosepeterson.com)
Photoshop už od verze 2 nabízí jako plug-in
vynikající prográmek k plnohodnotnému vyvolání a editaci fotografií ve formátu RAW – modul Camera RAW. Dnes si ukážeme ovládací prvky v sekci Detaily/Redukce šumu , které nám umožní zmírnit jak barevný šum ( viditelný na snímku jako barevné artefakty), tak i světelný šum (který způsobuje zrnitý vzhled obrázku).
K dispozici máme původní obrázek, kde byla
záměrně zvolena vyšší citlivost (foceno v poměrně tmavém prostředí) (obr. 1)
Vstupní údaje: Výrobce NIKON , objektiv 200mm, clona f/11 k dosažení větší hloubky ostrosti, při citlivosti ISO 1600 vychází čas expozice 1/5.

Zvětšený původní obrázek  v Camera RAW
Otevřeme si RAW soubor (v našem případě s kon-
covkou .nef) v modulu Camera RAW. Obrázek si zobrazíme ve 100 % velikosti a posuneme si jej tak, abychom mohli dobře pracovat se zašuměnými partiemi snímku (obr.2a). Poté klikneme na třetí ikonku v pravém sloupci nahoře - s názvem Detaily.

1. Potlačení barevného šumu:
Ke snížení barevného šumu slouží nástroj Barva. Posuneme jezdec na maximální hodnotu,tak aby barevné artefakty z obrázku zmizely. Bohužel v některých částech snímku se nám nepodařilo zachovat barevné detaily (obr.2b). Vybereme si proto nástroj Detail barvy a jezdcem zvýšíme hodnotu funkce tak, aby se hrany barev poněkud zvýraznily, zároveň i upravíme (snížíme) hodnotu u parametru Barva .(obr. 3a).

Redukce šumu v Camera RAW2. Snížení světelného šumu:
Zrnitost stejně jako barevný šum často způsobují fotografie pořízené méně dokonalými digitálními fotoaparáty či snímky s vysokou citlivostí ISO (někdy tak činíme i nevědomky při nastavení AUTO citlivosti fotoaparátu, přístroj si často vybere větší ISO).

Pro redukci zrna použijeme nástroj Světlost . Jestliže si nastavíme maximální hodnotu funkce, zrnitost nám sice zmizí, ale snímek působí poněkud rozmazaně (jakoby zhotoven olejomalbou). Ke zvýšení úrovní detailu klikneme na ikonku Detail jasu a jezdec posu- neme doprava. V kombinaci se sníženou hodnotou Světlosti se pak pokusíme docílit optimálního nastavení obou parametrů. (obr. 3b)

Pokud budeme trpěliví, neměl by být problém uspokojivým způsobem „vyčištit“ obě složky šumu z původního snímku (obr. 4 a 5).

Původní obrázek (100% zvětšení) a Výsledný obrázek po redukci šumu:

Originál (před úpravou)Výsledný snímek3.1. 2013

Skvělé prohlížeče pro práci s obrázky II.

Dnes se podíváme na dva osvědčené produkty, které nabízejí celou řadu zajímavých vlastností
při práci s fotografiemi. Prvním z nich je PhotoFiltre Studio – velmi kvalitní grafický editor, který se díky svým pokročilým funkcím spíše blíží Photoshopu než klasickému prohlížeči obrázků. Druhým produktem je pak oblíbený XnView s velmi příjemným uživatelským rozhraním. Oba prohlížeče lze využívat pro nekomerční účely zdarma (bohužel PhotoFiltre Studio od verze 8 již není freeware). Ani u jednoho samozřejmě nechybí podpora českého jazyka.


PhotoFiltre Studio 7.1

PhotoFiltre Studio 7.1 _ obr.1
Recenze tohoto grafického editoru se vztahuje k
verzi řady 7, která je ještě nabízena zdarma.Nešla mi nainstalovat čeština, proto jsem si stáhnul češtinu ve verzi 10.2 a vložil ji zvlášť rozbalenou do původní verze. Pak už bylo vše v pořádku. Jinak Photofiltre je nenáročný na systém, instalace je rychlá a snadná.
Hned po spuštění prográmku vás překvapí velmi
přívětivé uživatelské prostředí s přehledným uspořádáním nástrojů a funkcí (obr 1a). V levém dolním rohu si klikněte na ikonku Průzkumník obrázků, která vám načte požadované soubory v náhledu. Photofiltre podporuje většinu obrazových formátů (.BMP, .BMP/RLE, .GIF, .JPEG, .PNG, .TARGA, .TIFF, .ICO) .


Práce s vrstvami a vektorové výběry:


V prográmku můžete pracovat s vrstvami. Photofiltre zvládne několik typů vrstev (obdobně jako třeba Photoshop):

Popis jednotlivých vrstev ve Photofiltru (a práce s nimi)
1. Klasická bitmapová vrstva s překryvy obrázků ( lze zde kopírovat či vkládat jiné obrázky, vytvářet stíny atd.)
2. Textová vrstva (text lze kdykoli editovat)
3. Vrstva úprav, která umožňuje aplikovat např. gama korekci, kontrast, sytost nebo odstín barev opět s možností okamžité editace (ikonky nástrojů jsou vlevo nahoře v druhém řádku).
4. Vrstva barev umožňující nastavit a editovat např. efekt průsvitnosti

Photofiltre nabízí dva způsoby vektorových výběrů (ikonky vpravo). První využívá základní tvary
- obdélník, elipsa, trojúhelník, kosočtverec, zaoblený obdélník (Ctrl +D). Druhá možnost je použít laso (I), kouzelnou hůlku (L) či polygon (J). Obě umožňují vlastní styl kreslení tvaru ručně nebo pomocí řady linek, výběry lze konvertovat . (Výběry si můžete i uložit do samostatného souboru a použít později. )
Obrázky si samozřejmě můžete zvětšovat, překlápět, otáčet , oříznout nebo si vytvořit prezentaci
(ikonky vpravo nahoře).

Některé další nástroje pro úpravu a prohlížení obrázků:

PhotoFiltre Studio 7.1 _ obr.2
a) Určitě bych se zastavil u nástroje Filtry. Na výběr
máte celou paletu nástrojů - např. Umělecké filtry / Černá tužka (viz obr.1b), Deformace / Vlnky ( obr.2a), práci s Barvami , Doostření , Rozostření , Šum , Reliéf atd. Zkuste si načíst některou z masek, jež prográmek nabízí ve filtru PhotoMask (viz obr. 2b).
b) Velmi užitečné jsou nástroje v políčku Korekce.
Doporučuji vyzkoušet Gama korekci doplněnou o editaci Rovnováhy barev (RGB model). Gama korekce vyjadřuje poměr vstupních a výstupních hodnot jasu na jeden pixel snímku. Tj. mění rozložení škály jasů. Tím vzniká dojem zesvětlování/ztmavování obrázku. Protože se ale nemění krajní body (bílá/černá) nedochází k přepalování bílé či ztrátě kresby v černé. V našem případě bílé pozadí (jablka) zůstane stejné, zároveň se udrží detaily v tmavých polohách obrázku (viz obr. 3a.) . Editovat fotografie můžete ručně nebo automaticky (Úrovně či Kontrasty).
c) PhotoFiltre Studio má některé standardní štětce - kulaté i hranaté v různých velikostech (P),
ale i v jiných formách (šikmé linie či vlastní tvary). Volba Duhového kreslení umožňuje kreslit přechod na řádku. Dále jsou k dipozici 3D kreslící nástroje, pastely a křídy. Můžete si nastavit Velikost, Množství či Interval pro vyjádření intenzity čáry (obr. 3b).PhotoFiltre Studio 7.1 _ obr.3
d) Program nabízí i možnost vytvoření jednodu-
chých animací ve formátu GIF. Animace se skládají z viditelných vrstev, jejichž množství a podobu si určí sám uživatel.
e) Pro hromadnou úpravu výstupních formátů sou-
borů použijte Dávkový převod v položce Nástroje (obr. 3c). Pomocí Správce obrázků (Ctrl+C; Ctrl+M) můžete kopírovat nebo přesunovat obrázky z jednoho adresáře do druhého.
f) Mezi nabízené funkce patří i Screenshot (s mož-
ností různých nastavení).

Velikost souboru : 8 MB
Stáhnout aplikaci : ZDE
Domovské stránky : http://www.photofiltre.comXnView 1.99.6

Velikost souboru je stejně jako u většiny freeware prohlížečů velmi malá, takže vám prográmek
nezabere příliš místa a instalace probíhá rychle. Pracovní plocha XnView je svým vzhledem podobná Průzkumníkovi (viz obr. 1a). Rozvržení nástrojů je přehledné, můžete si hned otevřít obrázkový XnView 1.99.6 _ obr. 1 soubor nebo se přepnout do celoobrázkového režimu (ikonky vlevo nahoře). Opět doporučuji si okamžitě po prvním spuštění vybrat typy formátů, které budete prohlížečem otevírat - volba Nástroje / Možnosti / Asociace (obr 1b). K dispozici je opravdu velký rozsah včetně .PSD souboru či podpora.RAW formátů od některých výrobců. Můžete si nastavit i další konfigurace. Užitečné je i políčko Zobrazit , kde si můžete vybrat schéma pracovní plochy, nebo si zvolit způsob zobrazení či řazení náhledů, editaci tagů a pod.
XnView nabízí podporu záložek sloužící k vytváření
skupin fotografií jako virtuálních zástupců. Záložky zpřehledňují a zjednodušují práci. Stačí kliknout na ikonku Kategorie a „přesunout“ snímek do příslušné položky (obr.1c).

Některé další nástroje pro úpravu a prohlížení obrázků:

XnView 1.99.6 _ obr. 2
a) Mnozí z vás ocení beztrátovou JPEG transformaci ob-
rázku (otáčení, převrácení snímku) s možností nastavit EXIF informaci o orientaci jako výchozí hodnotu.
b) K dispozici je opět Dávková konverze (Ctrl+U) či Sek-
venční konverze (Ctrl+N) pro úpravu výstupních formátů souborů.
c) Editace fotografií nabízí v režimu Obrázek mnoho zají-
mavých nástrojů. Mezi klasické patří gama korekce (obr.2a), úprava jasu, kontrastu či barev (obr. 2b) (lze nastavit manuálně i automaticky), případně možnost Odstranění červených očí .
d) Užitečný je i nástroj Automatické oříznutí, kde si můžete
kapátkem určit barvu pozadí, podle které se obrázek ořízne, a nastavit míru tolerance.
e) XnView samozřejmě nabízí i řadu Filtrů: jedná se větši-
nou o přednastavené funkce jako Rozmazání, Zvýraznění (obr. 3a), Reliéfy, Šumy a různé jiné Efekty (spíše pro nenáročné uživatele ).
f) Zkuste si i poměrně nadstandardní, užitečnou a přitom velmi jednoduchou funkci Vodoznak.
V přehledném formuláři si vyberete obrázek, který chcete použít, zvolíte si, jak průhledný chcete XnView 1.99.6 _ obr. 3vodoznak mít a poté už jenom nastavíte umístění (obr. 3b).
g) Další z formulářů Přidat text (Shift +T) vám umožní
psát text do obrázku. Můžete si nastavovat nejrůznější vlastnosti textu a až poté si vyberete jeho umístění do obrázku.
h) V neposlední řadě pak mezi užitečné funkce patří i
Sejmutí obrazovky (s možností nejrůznějšího nastavení), procházení souborů ve složkách při zobrazení Miniatur nebo vytvoření Panorama , ať už v horizontálním nebo vertikálním skládání obrázků.

Velikost souboru : 12,5 MB
Stáhnout aplikaci : ZDE
Domovské stránky : http://www.xnview.com

9.12. 2012

Skvělé prohlížeče pro práci s obrázky I.

Dnes vám nabízím dva velmi oblíbené freeware prohlížeče obrázků, které vám umožní i celou
řadu dalších úprav. FastStone Image Viewer patří mezi mé favority, používám jej docela dlouho a nedám na něj dopustit. (Od stejného výrobce používám i Faststone Capture ke snímání obrazovky). Picasa je pak tradiční zástupce velmi rychlých a snadno ovladatelných prohlížečů. Oba prográmky podporují český jazyk a nabízejí mnoho užitečných nástrojů daleko převyšující klasický Prohlížeč obrázků ve Windows.


FastStone Image Viewer 4.6

Soubor je stažený během chvilky. Instalace je jednoduchá. (Pokud si stáhnete „portable“
verzi, nemusíte si program vůbec instalovat. Stačí si rozbalit ZIP soubory a spustit FSViewer.exe třeba na CD nebo USB disku.)FastStone Image Viewer - obr. 1
Po otevření prográmku si můžete hned v menu Nastavit/Asociace zvolit typy formátů, které se vám budou otevírat tímto prohlížečem (obr. 1a). Rozsah je opravdu značný (zajímavá je určitě možnost otevírání formátu Photoshopu .PSD), užitečná je opět podpora .RAW formátů od některých výrobců. Zkuste si hned v uvodu nastavit i vzhled uživatelského rozhranní Nastavit/Skin , případně jednotlivé konfigurace chování prohlížeče Nastavit/Prohlížeč.
FastStone Image Viewer nabízí velmi elegantní pracovní plochu s rychlým přístupem k nástrojům a stromovou strukturou souborů (obr. 1b). FastStone Image Viewer - obr. 2Ikonkou vpravo nahoře se můžete přepnout ze zobrazení v okně do celoobrázkového nastavení (obr. 1c). A teď asi nejpříjemnější překvapení - v režimu celé obrazovky můžete pouhým posunutím kurzoru myši k okraji otevírat jednotlivé funkční panely. Vlevo jsou základní Funkce k editaci obrázku (nastavení rozměrů fotografie či poměrů ořezu obrázku, nástroj pro odstranění červených očí , klon a retuš, beztrátové otáčení obrázku, vkládání textu nebo jiných grafických prvků, editace barev a některé další efekty ). Pravá strana nabízí Informační panel EXIF (údaje o použitém fotoaparátu, cloně, času, rozlišení fotografie atd.). Dole se pak objeví Navigační panel s rychlým přístupem k některým základním funkcím. Nakonec nahoře je k dispozici panel Náhledů (zobrazí se i náhledy souborů, jejichž miniatury Windows ve složkách zobrazit neumí).

K některým nástrojům pro úpravu a prohlížení obrázků:

FastStone Image Viewer - obr. 3
a) Příkaz Ořez obrázku můžete vyvolat klávesou „X“.
Doporučuji si předdefinovat několik poměrů a ty u ořezávání používat (obr. 2a).
b) Funkce pod nabídkou Barvy vám umožní opti-
malizovat barvy obrázku (víceméně standardní nástroje k nastavení stínů, světel, kontrastu, sytosti a barevných složek v režimu RGB). Pro úpravu obrázků je určitě užitečná i možnost manuálního nastavení úrovní (křivek). Kliknutím na ikonku Strana proti straně si můžete porovnávat oba obrázky (před a po úpravě) vedle sebe (obr. 2b).
c) Nejen obdivovatelé freebies určitě uvítají paletu
vestavěných efektů a filtrů - např. Rámeček snímku (obr. 3a).
d) Obrázky lze porovnávat i v základním režimu pomocí klávesy „P“ - lze zobrazit až čtyři obrázky
v jednom okně (obr. 3b).
e) Užitečné jsou i nástroje Dávkový převod či Dávkové přejmenování (klávesy "F3" či "F4") pro
hromadnou úpravu výstupních formátů či jmen u souborů. Pokud byste navíc chtěli upravit výstupní velikost, stiskněte tlačítko Pokročilé volby (obr. 4a) . FastStone Image Viewer - obr. 4
f) Samozřejmostí je prohlížení fotografií ve formě
Prezentace (klávesa „S“ ). V dialogovém okně je k dispozici celá řada uživatelských voleb pro její nastavení (obr. 4b) .
g) Kopírování a přesouvání obrázků docílíte klasicky
označením obrázků a stiskem kláves buď „C“ (copy) nebo „M“ (move) a poté určením cílové složky.

Velikost souboru : 5,1 MB, (5,7 MB)
Stáhnout aplikaci : ZDE
Stáhnout aplikaci jako „portable“ : ZDE
Domovské stránky : http://www.faststone.orgPicasa 3.9

Po spuštění Picasa vás prográmek hned vybídne nastavit adresáře, kde se mají fotografie
a videa vyhledávat. Zároveň si můžete Picasa zvolit jako výchozí prohlížeč pro nadefinované formáty souborů (obr. 1a). Fotografie si můžete prohlížet přímo z Průzkumníka Windows.
Pokud budete chtít později udělat změny, vyberete si příkaz Nástroje/Správa složek.Picasa - obr. 1
Co se týká podpory formátů, k dispozici jsou pro obrázky soubory: .JPG, .GIF, .TIF, .PSD, .PNG, .BMP, .RAW (obsahuje NEF a CRW) a pro videa: .MPG, .AVI, .ASF, .WMV a .MOV . Formáty .GIF a .PNG nejsou běžně vyhledávány, ale lze je povolit v nastavení.
Pracovní plocha je velmi intuitivní. V pravé části jsou zobrazovány náhledy, které jsou ve skupinách odpovídajících názvům složek v levé části a lze s nimi rolovat (obr. 1b). V horní části jsou k dispozici tlačítka pro import fotografií, vytvoření nového alba, přehrání prezentace či vytvoření fotokoláže. V dolní části máte mimo jiné nástroje k otáčení či změně velikosti náhledu fotografií.
Pokud chcete změnit pořadí obrázků ve složce či mezi složkami, klasicky klikněte na fotku a přesuňte ji. Pokud chcete přesunout více fotografií, tak pomocí klávesy "Shift", nebo "Ctrl" označte dané náhledy a opět fotky přetáhněte.

K některým nástrojům pro úpravu a prohlížení obrázků:

a) Předně bych chtěl upozornit na nástroj "Alba" (Záložky), který slouží k vytváření skupin fotogra-
fií . Například můžete vytvořit skupinu "Portrét" a dát do ní všechny fotografie s daným obsahem. Výhoda alb je, že se fotografie ve skutečnosti nepřesouvají (jako u složek), ale vytvářejí se pouze virtuální zástupci. Album vytvoříte označením jedné, nebo více fotografií a kliknutím na tlačítko Alba v dolní části Picasa, vybráním políčka Nové album a vyplněním požadované informace.
b) V dolní části se nachází i ikonka Sdílení , která vám umožní po příslušné registraci sdílet fo-
tografie napříč zvolenými okruhy v sociální síti Google+ , nahrávat snímky do streamu či nahrávat fotografie v plné velikosti !
c) K vlastním úpravám fotografií slouží nástroj Fotka /Zobrazit a upravit (obr. 2a).Volby v pravé
horní části vám umožní měnit rozložení okna, což zajišťuje snadnější porovnání fotografií během úprav (obr. 2b).
d) K jednotlivým funkcím snad jen poznámka: Picasa - obr. 2 u ná-
stroje Oříznout si můžete stejně jako v předchozím prohlížeči vybrat ruční ořez či přednastavěné poměry. Velmi užitečná jsou i políčka Automatický kontrast či Automatická barva . U funkce Vyladění osvětlení a úpravy barev upozorňuji na Výběr neutrální barvy – program Picasa vám nastaví barvy fotografie, aby ladily s vámi vybraným odstínem. Vyzkoušejte si i další efekty při zpracování fotografií.
e) Kromě individuálních úprav můžete zvolit i úpravy
více obrázků najednou pomocí nástroje Fotka/Hromadná úprava.

Velikost souboru : 14,1 MB
Stáhnout aplikaci : ZDE
Domovské stránky : http://picasa.google.com
21.10. 2012

Typy standardů pro popis vektorových písem

Než se pustíme do výčtu a popisu prográmků určených ke správě a editaci fontů, zmíníme se
nejprve o typech formátů, bez kterých se práce s fonty neobejde.
Známe dva základní typy: TrueType vyvinutý koncem 80. let společností Apple a jazyk
PostScript používaný u konkurenčních fontů Adobe Type 1. Na rozdíl od bitmapových fontů (.FON , .FNT) pevně vykreslených v dané mřížce (třeba 8 x 8 pixelů), představují oba typy formátů vlastně vektory – tedy tvary znaků, které jsou zakódovány do křivek, přesněji do úseček a oblouků ať už kubických Beziérových křivek či tzv. kvadratických B-splinů u TrueType.


Programy pro tvorbu a úpravu písem

Co dělat, když žádný z volně dostupných fontů neodpovídá našim představám ideálního
grafického doplňku pro podobu tištěného dokumentu, webové stránky či grafické prezentace? Řešením může být vytvoření vlastního typu písma. Níže nabízené aplikace představují plnohodnotný nástroj ke tvorbě (editaci) nových fontů.

FontCreator 6.5

FontCreator 6.5
Asi nejznámější a nejvyhledávanější program
umožňující prohlížení, snadnou úpravu a tvorbu vlastních TrueType písem, včetně oprav poškozených písem. Výborná je především možnost převádět skenované bitmapy (.bmp) na vlastní písmo. Samotná úprava probíhá pomocí standardních vektorových nástrojů a práce s programem je velmi intuitivní, pokud máte alespoň základní zkušenosti s vektorovými programy.

shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence trialware (demo) na 30 dní
Potřeba instalace ano
Cena od 1.500,- Kč do 2.000,- Kč
Velikost souboru 9,33 MB
Operační systém Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka http://www.high-logic.com
Stáhnout software http://www.high-logic.com/FontCreatorSetup.exe nebo
http://www.slunecnice.cz/sw/font-creator/stahnout/


Type Light 3.2.012

Type Light 3.2.012
Aplikace Type Light představuje editor
fontů, který poskytuje veškeré potřebné nástroje pro tvorbu nejen TrueType (TTF) ale i PostScript (OTF) fontů. Program je schopen realizovat konverzi mezi TrueType a PostScript fonty. Můžete vytvářet a editovat fonty obsahující až 65535 glyfů (znaků). Rozhraní je přehledné, intuitivní. Rozdíly v nabídce nástrojů mezi plnou verzí a freeware aplikací viz domovské stránky společnosti.


shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence freeware
Potřeba instalace ano
Cena -
Velikost souboru 2,5 MB
Operační systém Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka http://www.cr8software.net/typelight.html
Stáhnout software http://www.cr8software.net/Typelightsetup.exe


Type Tool 3.0

Type Tool 2.0 (3.0)
TypeTool umožňuje základní editaci písem.
Je vhodný pro všechny, kteří potřebují občas upravovat nebo vytvářet svá vlastní písma. Umožňuje import a export písem TrueType, PostScript a OpenType, disponuje rozsáhlou nabídkou editačních a kreslících nástrojů, podporuje autohinting a ruční i automatický kerning, podporuje všechny typy kódových stránek, dokáže importovat nebo exportovat písma až se 64000 glyfů (znaků).shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence trialware (demo) na 30 dní
Potřeba instalace ano
Cena cca 2.000,- Kč
Velikost souboru 3,23 MB
Operační systém Mac,Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka http://www.fontlab.com/font-editor/typetool/
Stáhnout software http://www.fontlab.ch/downloads/demos/TT3WinDemo.e xe nebo http://www.dobreprogramy.cz/node/5567/stahnout


10.10. 2012

Programy pro správu písem

V poslední části se podíváme na prográmky, které vám mohou pomoci při instalaci, prohlížení
a vůbec správě písem ve vašem počítači. Poskytnou vám přehled, které fonty máte nainstalované, jaká je jejich podoba, můžete si zjistit jejich vlastnosti , případně je podle zjištěných znaků třídit. Pokud si stahujete více fontů a pracujete s písmy častěji, jsou tyto služby neocenitelné.

Font Fitting Room Deluxe 3.2.2

Font Fitting Room Deluxe 3.2.2
Patří k nejznámějším programům pro správu a
prohlížení písem. Umí fonty prohlížet (nainstalované i nenainstalované), tisknout jejich vzorníky, zobrazovat vlastnosti jednotlivých písem. Font Fitting Room podporuje písma ve formátech True Type (.TTF, .TTC), Open Type (.TTF, .TTC,.OTF), PostScript Type 1 (.PFM,.PFB) a Microsoft Windows (.FNT, .FON). Písma můžete vyhledávat podle různých vlastností - mimo názvu písma i podle jeho autora, copyrightu aj. K dispozici je mapa znaků (i pro Unicode) a přehled kerningových párů. Zajímavá je podpora příkazu Drag & Drop, kdy můžete vkládat fonty pouhým přetahováním myši z prostředí Windows. Program umožňuje třeba jen dočasné „natažení“ fontu, který může být použit běžícími aplikacemi, aniž by byla nutná jeho instalace do systému. Po restartu počítače již bude opět font nedostupný.

shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence Trialware (Demo) na 30 dní
Potřeba instalace Ano
Cena cca 500,- Kč
Velikost souboru 1,8 MB
Operační systém Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka http://www.ApoliSoft.com
Stáhnout software http://www.acutesystems.com/cfsetup.exe nebo http://www.dobreprogramy.sk/node/1431/stahnout


Cfont Pro 4.0.0.20

Cfont Pro 4.0.0.20
Cfont Pro umožňuje pokročilou správu a
zobrazení písem, jejich instalaci či odinstalaci. Určitě potěší, že si písma můžete prohlížet nejen pomocí adresáře (na disku) ale i z CD nebo ze sítě, takže je nemusíte mít nainstalované. Program nabízí příjemné uživatelské prostředí .Například v „Preview All" módu si můžete prohlížet všechna písma naráz. V režimu prezentace si lze zase automaticky zobrazit jednotlivé znaky v časovém intervalu. Samozřejmostí je i zobrazení konstrukce písma (Glyph viewer). Součástí je pokročilá mapa znaků. Cfont Pro rovněž umožňuje tisk a export náhledu znaků. Program podporuje písma TrueType, OpenType, Bitmap a Postscript Type 1.

shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence Freeware
Potřeba instalace Ano
Cena-
Velikost souboru 3.0 MB
Operační systém Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka http://cfontpro.com/
Stáhnout software http://download.cnet.com/Cfont-Pro/3000-2316_4-103 30532.html
nebo http://www.zive.cz/programy/cfont-pro/pr-5242


AMP Font Viewer 3.86

AMP  Font Viewer 3.86
Komplexní správce fontů ve Windows, který
pomáhá získat rychlý přehled o nainstalovaných i nenainstalovaných písmech. Program dokáže vytvářet a tisknout náhledy na konkrétní fonty. Jeho pomocí lze opět odstraňovat i instalovat fonty písem do systému a třídit je do různých skupin správce fontů. Stejně jako ostatní programy, nabízí dočasné instalace fontů (dokud nebude program zavřen), tisk seznamu písem i s ukázkou a oblast pro testování vzhledu fontu. AMP Font Viewer podporuje práci s TrueType a OpenType fonty.

shrnutí:
Parametry a jiné : Popis :
Licence Freeware
Potřeba instalace Ano
Cena-
Velikost souboru 468 kB
Operační systém Windows 2000,Vista 32, XP, 7
Domovská stránka www.ampsoft.net
Stáhnout software http://www.slunecnice.cz/sw/amp-font-viewer/stahno ut/

25.9. 2012

Fonty k volnému stažení


Kategorie fontů
Na internetových stránkách můžete nalézt
desítky kvalitních serverů s bezplatným přístupem k úžasným stylům písma (fontům). Instalace fontů do počítače je jednoduchá : 1.stáhnete si font z příslušné stránky 2. rozbalíte si soubor (sám používám klasiku WinRAR) a 3. zkopírujete si jej do adresáře C:\Windows\Fonts. (U Mac OS X 10.3 a vyšší: Dvojitým klikem na soubor a volbou Install font).
Některé servery si žádají registraci, jinde je
vám dovoleno stahovat jen z externího odkazu autora fontu. Pokud chcete fonty používat ve firmě například na vizitky, letáky, www stránky nebo na logo , jedná se o komerční využití fontu. Některé stránky nabízejí komerční využití fontů za poplatek, případně je nutné u určitých fontů kontaktovat autora. Není neobvyklé, že jsou licenční podmínky uvedeny přímo ve stažených souborech (ZIPů) s fontem. Převážná část serverů ale žádná omezení nemá, fonty jsou poskytovány i pro komerční použití zdarma, s přímým odkazem ke stažení a bez registrace. Určitý problém je, že u části cizích fontů budete mít potíže s diakritikou některých českých znaků.To je daň za jejich volný přístup,autoři fontů je dokonale neoptimalizovali pro všechen dostupný software.
Seznam často používaných serverů (české i zahraniční) s přehlednou nabídkou free písma viz rubrika Odkazy